Seuran säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ja kotipaikka Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Helsingin Melojat on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen ylläpitäminen ja kehittäminen jäsentensä keskuudessa. Painopisteenä seuran toiminnassa on retki-, virkistys- ja kuntomelonta, mutta seura on avoin kaikille melonnan alalajeille jäsenistön toivomusten mukaan.

Tarkoituksen toteuttamiseksi Helsingin Melojat voi järjestää melontatapahtumia ja -toimintaa, koulutusta ja tiedotusta sekä pyrkii yhteistyöhön myös muiden melontaa harrastavien seurojen ja niiden jäsenten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi melontaseura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § Jäsenet

Helsingin melojien jäseneksi voi liittyä kuka tahansa melonnasta kiinnostunut tai seuran toimintaa kannattava henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Seuran jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua yhden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä lukien.

4 § Hallitus

Helsingin Melojien asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan (4-8) muuta varsinaista hallituksen jäsentä.

Puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi kerrallaan. Hallituksen muiden varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta, niin että erovuorossa on kerrallaan kahdesta neljään (2-4) jäsentä. Ensimmäisellä kerralla valitaan kahdesta neljään (2-4) jäsentä vain yhdeksi kalenterivuodeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimittää sihteerin, taloudenhoitajan, tiedotussihteerin ja muut tarvitsemansa toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkotaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä joko taloudenhoitajan tai sihteerin kanssa.

6 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen kertomuksensa tai lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on annettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se seuran tiedotuslehdessä tai helsinkiläisessä sanomalehdessä.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Helsingin melojilla on kaksi sääntömääräistä kokousta vuosittain, kevät- ja syyskokous.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § Kevätkokous

Helsingin Melojien kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun aikana.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien kertomus tai tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. kokouksen päättäminen

10 § Syyskokous

Helsingin Melojien syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä lokakuun aikana.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja tai varatilintarkastaja
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. kokouksen päättäminen

Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien toimikausi on yksi vuosi.

11 § Jäsenten aloiteoikeus

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen sääntömääräisen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle kevätkokouksen osalta helmikuun ensimmäiseen päivään mennessä ja syyskokouksen osalta syyskuun ensimmäiseen päivään mennessä.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Helsingin Melojat, Helsingissä 28. marraskuuta 1993. Muutettu 1994, 1996, 2006 ja 2011.